معرفی مدرس دوره :

⭕️ پوریا عباسی

⭕️ کارشناس ارشد معماری از علوم تحقیقات اراک

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﺰوﻫﺸﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ :

⭕️ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻳﺮان

⭕️ اولین و تنها مدرس para3d  در ایران

⭕️اولین وارد کننده و نماینده پلاگین para3d

⭕️ راه اندازی پرتال معماری پارامتریک با ۳dmax

⭕️ نوشتن راهنمای فارسی para3d و اولین مجموعه آموزش فارسی این پلاگین در سال ۹۳

⭕️ تاسیس و مدیریت استودیو آپ از سال ۱۳۹۱

⭕️ تولید کننده پک های آموزشی:

۳ds Max for architecture3ds , Max parametric modeling ,3ds Max classic modeling ,راﻧﺪو دﻳﺠﻴﺘﺎل

⭕️ ﺷﺮﻛﺖ در ده ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻴﻢ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮام ﻣﺪل ﺳﺎز ﭘﺮوژه evolo 2015

⭕️ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﭘﺮای ﺳﺎﺣﻠﻲ زاﻫﺎﺣﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮزﻧﺘﻮر پروزه

⭕️ انتخاب پروزه nibro به عنوان رندر برتر cgworldshop

⭕️ www.evermotion.org/articles/show/8100/top‐۵‐vray‐workshop‐the‐best-works‐of‐last‐week

⭕️ پرزنت پروزه مسجد قدس مهندس آرش تهرانی و راهیابی اثر به سایت های

www.designboom.com   www.arch2o.com   www.masjed.ir

www.arch2o.com/qods-tehrani‐h‐arash‐mosque

⭕️ انتشار پروژه طراحی برج پارامتریک طراح و مدلساز پوریا عباسی در سایت های

www.pinterest.com/pin/393924298633507759

www.worldarchitecture.org

http://torabiarchitect.com/parametric-array/portfolio/parametric‐tower‐by‐/poria-abbas/

http://www.cgarchitect.com/2014/03/parametric‐tower‐design

 

سوابق آموزشی

⭕️ برگزاری ۱۷ دوره آموزشی مدلسازی پارامتریک

⭕️ برگزار کننده اولین دوره نرم افزار para 3d در ایران

⭕️ برگزار کننده دوره های آموزشی ۳dmax

⭕️ برگزار کننده دوره  post production

⭕️ برگزار کننده دوره advance modeling

⭕️ برگزار کننده دوره های آموزشی Vray

⭕️ تدریس مدلسازی در دانشگاه رسام کرج

⭕️ آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی در بسیاری از آموزشگاههای ایران